“Атлас” ЕООД

“Атлас” ЕООД е лицензирана охранителна фирма съгласно изискванията на ЗЧОД, която осъществява дейността си на територията на цялата страна от 2004г.

Кои сме ние?

Лицензирана охранителна фирма

“Атлас” ЕООД е лицензирана охранителна фирма съгласно изискванията на ЗЧОД, която осъществява дейността си на територията на цялата страна от 2004г..
Седалището и управлението ни е ситуирано в гр.София, бул.” Черни връх” №67.
Управлението на фирмата ни е поверено на служители с доказано голям опит и умения в сферата на охранителната дейност, включващо бивши служители от системата на МВР и МО. Голяма част от изпълнителския състав също са бивши служители на правозащитните и правораздавателни органи на Република България.
Опитът ни през годините е натрупан чрез осъществяването на охрана, както на частни, така и на държавни обекти в цялата страна. В това число учреждения /институти училища, болници/, промишлени обекти, складове, обменни бюра, масови мероприятия, лична охрана и др.
Адекватността ни в критични ситуции е следствие на опита ни, както и на доброто ни дългогодишно взаимодействие и комуникация със структурите на МВР по места.
От март 2009г. “Атлас” ЕООД притежава сертификат за качество на управление на охранителната дейност ISO 9001:2000.

Професионалисти
0
Завършени проекта
0
Доволни клиенти
0
Нашият подход

18 години опит в областта

Особено внимание обръщаме при подбора на охранителният състав, съобразно спецификата на всеки конкретен обект и изискванията на съответния Възложител.
Осигуряваме качествено и надеждно оборудване на охранителите си за защита от неправомерни посегателства, както и необходимата комуникационна техника.
За гарантиране качеството на предлаганите от нас услуги, освен на подбора на кадрите, отделяме внимание на първоначалните и последващите обучения. Целта ни е развитие и преподготовка на личния състав, коректност в отношенията и минимизиране на текучеството на персонал.

62738d8b41ca1

За всеки наш обект определяме „Организатор охрана“, с цел по-добра и лесна комуникация с Възложителя.
Важна предпоставка за качеството на предлаганата от нас е услуга е детайлното извършване на оценка на сигурността на всеки конкретен обект, на база на която изготвяме индивидуален „План за охрана“. Същият се изготвя съобразно изискванията на Възложителя, след което му се предоставя за одобрение. Освен изискуемите по закон реквизити, плановете ни включват и специфичните за обекта подходи и действия, които следва да се изпълняват за постигане на желаното ниво на сигурност.
За да можем да отговорим на очакванията, касаещи техническо осигуряване / системи за сигурност, видеонаблюдение, пожароизвестяване и други / и реакция на даден обект, ние сме в партньорски отношения с най-големите фирми в този бранш. На база на това успяваме да предложим пълен пакет от охранителни услуги на нашите клиенти, без това да се отразява на крайната цена към клиента.

Нашите специалисти

Опитът е най-добрата услуга, която притежаваме

Предпоставка за качеството на предлаганата от нас е услуга е детайлното извършване на оценка на сигурността на всеки конкретен обект, на база на която изготвяме индивидуален „План за охрана“.

Лична охрана
90%
Охрана на имуществото
80%
Охрана на мероприятия
95%

Запитване